Skip to content

Żel Tenofovir do zapobiegania infekcji wirusem Herpes Simplex typu 2 AD 5

6 miesięcy ago

604 words

Jednak dokładne mechanizmy różnic w obserwowanych poziomach ochrony przed zakażeniem HSV-2 między tenofowirem w formulacjach doustnych i miejscowych nie są jeszcze w pełni zrozumiałe i wymagają dalszych badań. Nie zaobserwowano znaczącego efektu ochronnego HSV-2 z żelu tenofowiru u kobiet, które nabyły zakażenia wirusem HIV. Może to wynikać z małej liczby kobiet HIV-dodatnich w tej podgrupie…

Żel Tenofovir do zapobiegania infekcji wirusem Herpes Simplex typu 2 AD 4

6 miesięcy ago

788 words

Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y. Częstość występowania HSV-2 wśród kobiet, którym przypisano żel tenofowiru wynosiła 10,2 przypadków na 100 osobo-lat (95% CI, 6,8 do 14,7), w porównaniu z 21,0 przypadków na 100 osobo-lat (95% CI, 16,0 do 27,2) wśród kobiet, którym przypisano żel placebo (wskaźnik częstości występowania, 0,49, 95% CI, 0,30…

Żel Tenofovir do zapobiegania infekcji wirusem Herpes Simplex typu 2 AD 3

6 miesięcy ago

729 words

Jako test potwierdzający HSV-2 wykazuje swoistość i czułość ponad 99% .17 Przestudiuj badanie Proces został zatwierdzony przez Komitet Badań Etyki Biomedycznej przy Uniwersytecie KwaZulu-Natal, Komitet Ochrony Ludźmi FHI 360 (organizacja non-profit zajmująca się rozwojem ludzkim) i Radę Kontroli Leków rządu Republiki Południowej Afryki. Wszyscy autorzy mieli pełny dostęp do wszystkich danych oraz rękojmię za kompletność…

Żel Tenofovir do zapobiegania infekcji wirusem Herpes Simplex typu 2 AD 2

6 miesięcy ago

706 words

Po uzgodnieniu z Gilead Sciences i CONRAD (organizacja non-profit zajmująca się zdrowiem prokreacyjnym), agencja biotechnologiczna rządu Republiki Południowej Afryki otrzymała dobrowolną, niewyłączną, wolną od opłat licencję na tenofowir żel do lokalnej produkcji i niskobudżetowej dystrybucji w Afryce. Placebo było uniwersalnym mikrobicydowym placebo, żelem hydroksyetylocelulozy, dla którego nie ma dowodów na modelach zwierzęcych ani ochronnego, ani…

Żel Tenofovir do zapobiegania infekcji wirusem Herpes Simplex typu 2

6 miesięcy ago

680 words

Globalnie zakażenie wirusem opryszczki pospolitej typu 2 (HSV-2) jest najczęstszą przyczyną choroby wrzodowej narządów płciowych. Skuteczne strategie zapobiegania zakażeniom HSV-2 są potrzebne do osiągnięcia celów globalnej strategii Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń przenoszonych drogą płciową. Metody Oceniliśmy skuteczność perykulacyjnego żelu tenofowiru, antywirusowego środka przeciwbakteryjnego, w zapobieganiu przejęciu HSV-2 w podgrupie 422…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 6

6 miesięcy ago

422 words

Częstość udaru krwotocznego była wyższa, choć nie w znaczącym stopniu, w przypadku symwastatyny-ezetymibu niż w monoterapii symwastatyną, co było podobne do obserwowanego w przypadku leczenia statynami w porównaniu z placebo. [3] Mimo że zwrócono uwagę na bezpieczeństwo stosowania ezetymibu, 39,40 nie zaobserwowaliśmy znaczącej różnicy między grupami w częstości występowania raka lub zgonów z powodu raka…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 5

6 miesięcy ago

762 words

Wykres danych próbnych i prób statyfikacyjnych IMPROVE-IT na zmiany w cholesterolu lipoproteinowym o niskiej gęstości (LDL) a korzyść kliniczną. Współczynnik ryzyka (uzyskany przy użyciu modelu proporcjonalnych hazardów Coxa) dla zmniejszenia zdarzenia naczyniowe w grupie leczonej symwastatyną-ezetimibem w porównaniu z grupą otrzymującą monoterapię simwastatyną w badaniu IMPROVE-IT wykreślono w porównaniu z danymi z innych badań dotyczących…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 4

6 miesięcy ago

727 words

Większy odsetek pacjentów w grupie leczonej symwastatyną-ezetimibem niż w grupie otrzymującej monoterapię simwastatyną osiągnął podwójny cel: poziom cholesterolu LDL mniejszy niż 70 mg na decylitr (1,8 mmol na litr) i wysoki czułość poziom białka C-reaktywnego mniej niż 2,0 na miesiąc (50,6% wobec 30,5%) (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Punkty końcowe skuteczności Rysunek 1. Rycina 1.…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 3

6 miesięcy ago

480 words

Zdefiniowano zasady wczesnego przerwania badań w ramach analiz pośrednich.22-24 Rada ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa przeprowadziła 10 przeglądów bezpieczeństwa. Ponadto przeprowadzono trzy pośrednie analizy skuteczności po 45,7%, 76,1% i wystąpiło 86,9% wymaganych zdarzeń; dostosowanie poziomu istotności do uwzględnienia trzech analiz pośrednich zostało określone przez przybliżenie Lan-DeMets granic O Brien-Fleming dla grupowego testowania sekwencyjnego, z końcową…

Ezetymib dodaje się do terapii statynami po ostrych zespołach wieńcowych AD 2

6 miesięcy ago

744 words

Pacjenci musieli mieć poziom cholesterolu LDL 50 mg na decylitr (1,3 mmol na litr) lub więcej. W przypadku uczestników, którzy nie otrzymywali długotrwałej terapii zmniejszającej stężenie lipidów, maksymalny poziom cholesterolu LDL do zapisania wynosił 125 mg na decylitr (3,2 mmol na litr); dla uczestników, którzy otrzymywali leczenie obniżające poziom lipidów, maksymalny poziom wynosił 100 mg…