Skip to content

Hamowanie ścieżki hedgehog w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym cd

5 miesięcy ago

506 words

W sumie 68 pacjentów zapisało się do badania w trzech ośrodkach; z tych pacjentów 33 miało zaawansowanego raka podstawnokomórkowego. W etapie 1, etapie zwiększania dawki, chcieliśmy oszacować maksymalną tolerowaną dawkę GDC-0449. Pacjenci otrzymywali pojedynczą dawkę doustną GDC-0449 w dniu 1, a następnie codzienne podawanie tej samej dawki, począwszy od dnia 8. Siedmiu pacjentów otrzymało dawkę 150 mg na dzień, dziewięciu pacjentów 270 mg na dobę i czterech pacjentów 540 mg na dzień; każda grupa pacjentów obejmowała jednego pacjenta z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym. GDC-0449 miał być przerwany u pacjentów, którzy wykazywali toksyczne efekty ograniczające dawkę lub inne niedopuszczalne działania niepożądane lub progresję choroby, lub u pacjentów, którzy nie skorzystali z leczenia, zgodnie z decyzją badacza. Nie zaobserwowano toksycznych skutków ograniczających dawkę. Zalecana dawka fazy 2 wynosiła 150 mg na dobę, ponieważ analizy farmakokinetyczne wykazały, że dawki większe niż to nie prowadziły do wyższych stężeń leku w osoczu.
W drugim etapie włączono kohortę ekspansyjną, która otrzymała zalecaną dawkę fazy 2, w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat farmakokinetyki, farmakodynamiki i bezpieczeństwa; 12 pacjentów (żaden z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym) nie uczestniczyło w tej kohorcie, a wszyscy otrzymywali 150 mg na dobę. Badanie zostało zmienione w celu włączenia dwóch dalszych kohort w etapie 2. Jedna z tych kohort została dodana ze względu na dowody klinicznej korzyści u dwóch pacjentów z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym w etapie 1; ta kohorta składała się z 20 pacjentów z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym, którzy byli leczeni dawką 150 mg na dzień lub 270 mg na dobę (z dawką wybraną na podstawie dostępności leku) w celu oceny aktywności i bezpieczeństwa GDC-0449 w tym badaniu. populacja. Druga grupa, składająca się z 16 pacjentów z guzami litymi (w tym 10 z zaawansowanym rakiem podstawnokomórkowym), została dodana w celu zbadania właściwości farmakokinetycznych nowego preparatu GDC-0449 w dawce 150 mg na dobę. W drugim etapie wszyscy pacjenci otrzymywali ciągłe codzienne podawanie leku, począwszy od dnia 1, i byli leczeni do czasu progresji choroby, wystąpienia nietolerowanych efektów toksycznych lub wycofania się z badania.
GDC-0449 został odkryty przez Genentech i został zweryfikowany wspólnie poprzez serię badań przedklinicznych przeprowadzonych w ramach współpracy między Genentech i Curis. Badanie zostało zaprojektowane wspólnie przez Genentech i badaczy. Dane zostały zebrane przez badaczy i zatrzymane i przeanalizowane przez Genentech. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez sześciu autorów z Genentech i trzech autorów akademickich. Autorzy akademiccy mieli pełny dostęp do danych, a wszyscy autorzy gwarantowali dokładność i kompletność danych oraz analizę. Badanie zostało zweryfikowane i zatwierdzone przez komisję ds. Przeglądu instytucjonalnego w każdym miejscu, zgodnie z wytycznymi klinicznymi. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Wybieralność
Wszyscy pacjenci, którzy mieli co najmniej 18 lat, mieli histologicznie potwierdzone miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka podstawnokomórkowego, które zostały udokumentowane w analizie patologicznej i które zostały uznane przez badacza za oporne na standardową terapię
[hasła pokrewne: koty allegro, zanim nadejdzie noc cda, xtrasize dawkowanie ]

0 thoughts on “Hamowanie ścieżki hedgehog w zaawansowanym raku podstawnokomórkowym cd”

Powiązane tematy z artykułem: koty allegro xtrasize dawkowanie zanim nadejdzie noc cda